top of page

Persondata Kodeks

Personoplysninger behandlet af advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S, Brinck Seidelins Gade 14, 9800 Hjørring som dataansvarlig.
 

Den dataansvarlige træffer passende foranstaltninger til at give enhver oplysning og enhver meddelelse om behandling til en registrerede i en kortfattet, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Oplysningerne gives skriftligt eller med andre midler, og herunder, hvis det er hensigtsmæssigt elektronisk. Når den registrerede anmoder om det kan oplysningerne gives mundtligt forudsat den registreredes identitet godtgøres med andre midler.
 

Den dataansvarlige oplyser uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om foranstaltninger, der træffes på baggrund af en anmodning i henhold til artikel 15-22 i Persondataforordningen. Hvis den dataansvar-lige ikke træffer foranstaltninger i anledning af den registreredes anmodning, underretter den dataansvarlige straks og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om årsagen og om muligheden for at indgive klage til Datatilsynet og indbringe sagen for en retsinstans.
 

Oplysninger, der gives i henhold til artikel 13-14, og enhver meddelelse og enhver foranstaltning, der træffes i henhold til artikel 15-22 g 34 er gratis. Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse især fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten opkræve et rimeligt gebyr eller afvise at efterkomme opfordringen.
 

Oplysninger, der indsamles hos den dataansvarlige, oplyses til den registrerede af følgende omfang:
 

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes repræsentant
b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
c) formålene med den behandling, som personoplysningerne bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen
d) de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, tk. 1. litra f
e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til tredjeland eller en international organisation, og om, hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller 49, stk. 1 andet afsnit litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan de får en kopi eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

 

Udover de oplysninger, der er indsamlet ovenfor giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles den registrerede følgende oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:
 

a) det tidsrum, hvor personoplysningerne bliver opbevaret eller angivelse af de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet
b) retten til at anode om indsigt i eller berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.
c) når behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1. litra a eller artikel 9, stk. 2, a, retten til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, inden tilbagetrækning heraf
d) retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
e) om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at afgive personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

 

Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål og andre relevante oplysninger.
 

Oplysningspligt, hvis oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, opfyldes ved information om:
 

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes repræsentant
b) kontaktoplysninger for eventuel databeskyttelsesrådgiver
c) formålet med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til samt grundlaget for behandlingen
d) de berørte kategorier af personoplysninger
e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

 

Bemærkningerne ovenfor finder ikke anvendelses den registrerede er bekendt med oplysningerne.
 

Retten til at blive glemt. Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende
 

a) Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
b) Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen tilbage, jf artikel 6 eller 9, og at der ikke er andet retsgrundlag for behandlingen
c) Den registrerede indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede før indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.

Behandling af personoplysninger

 

1. Indledning

 

Dyrberg & Partnere A/S er meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Vi har derfor fastsat en række procedurer, som skal sikre, at vi altid har et grundlag for at behandle dine personoplysninger, og at disse er tilstrækkelig beskyttede.

 

Vi er underlagt en oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Formålet med denne vejledning er derfor at overholde denne forpligtelse, herunder at vejlede dig om dine rettigheder. Vi gør opmærksom på, at oplysningspligten kan være begrænset af lov, herunder af vores tavshedspligt, eller hvis gennemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig indsats og/eller formålet vil forspildes eller afgørende hensyn til boets, afdødes, Interessenternes, jf. nedenfor under punkt 3, eller det offentliges interesser taler i mod.

 

Vi kommunikerer primært via e-mail, da det er med til at effektivisere bobehandlingen. Vi benytter sikker mail, i det omfang modtageren kan modtage sikker mail. I modsat fald kommunikerer vi som udgangspunkt, herunder sender dokumenter med videre, via almindelig ukrypteret mail. Vi vil i givet fald begrænse fremsendelse af personnummer, fortrolige og følsomme oplysninger via almindelig mail mest muligt og eventuelt benytte almindelig post. Hvis du anmoder om det, benytter vi almindelig post som alternativ.

 

 

2. Dataansvarlig og formål med behandlingen

 

Dyrberg & Partnere A/S betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling. Nedenfor finder du de relevante kontaktinformationer:


Dyrberg & Partnere A/S

Brinck Seidelins Gade 14

9800 Hjørring

CVR nr. 21 78 90 46

E-mail: kontakt @dyrberg.nu


Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med et dødsboskifte, er formålet med behandlingen gennemførelse af skiftet i overensstemmelse med de lovkrav og pligter, jeg som advokat og/eller bobestyrer er pålagt. Derudover er vi som advokat i nogle tilfælde pålagt at indhente legitimationsoplysninger eller andre oplysninger samt at opbevare sagsakter i en periode, også efter at skiftet er overstået.

 

 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi

 

Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer, samt hvis det er relevant, om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende/nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne). Vi behandler sådanne personoplysninger om afdøde og Interessenterne, som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

 

Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interessenterne, er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrørende boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmeldelser af krav med videre.

 

Vi behandler personnumre og pasnumre og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven for eksempel, hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.

 

Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger for eksempel om etniske oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og sociale ydelser med videre. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent, er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

 

De personoplysninger, vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven, er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den ønskede bistand. De spørgsmål, vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på for eksempel, hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud, eller når vi beder om dit bankkontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

 

 

4. Retsgrundlaget for vores behandling

 

Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f). Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling, og i de tilfælde hvor vi vurderer, at vi har en saglig interesse i behandlingen, som vejer tungere end hensynet til den registrerede.

Også særlovgivning kan komme i betragtning for eksempel lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven med flere.

 

Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobestyrer og/eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen. Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af samtykke, vil du kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilbagekaldes, men der vil i nogle tilfælde være hjemmel til, at vi kan forsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

 

 

5. Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysningerne

 

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legitimation som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker med flere, via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.


6. Videregivelse af personoplysninger

 

Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere og øvrige Interessenter. Videregivelse sker i relevant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.

Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav for eksempel, hvis afdøde har aktiver - eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst hvilke garantier med videre, der gælder.


7. Opbevaringsperioden af dine personoplysninger hos Dyrberg & Partnere A/S

 

Sagen arkiveres efter at godkendelse fra myndighederne, herunder skifteretten, er modtaget og alle konti er nulstillet. Sletning fra vores system af sagens dokumenter sker, når der er gået 10 år fra sagens arkivering. Legitimationsoplysningerne, som vi har indhentet i henhold til hvidvaskloven, opbevares i 5 år. Vi kan ved boets afslutning spørge, om der er ønske og enighed om, at boopgørelse med videre, for eksempel andre dokumenter og kontaktoplysninger, opbevares i en længere periode.

 

 

8. Dine rettigheder, herunder også klagemulighed

 

Når vi behandler dine personoplysninger, giver det dig en række rettigheder overfor os. Du har blandt andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler samt mulighed for at få udleveret dine personoplysninger. I særlige tilfælde har du mulighed for at udleveret dine oplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

 

Hvis du mener, at vi behandler forkerte eller vildledende personoplysninger om dig, har du endvidere ret til at bede os om at rette oplysningerne. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for styrelsens almindelige generelle sletning indtræder, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Derudover har du også i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Mener du, at vi behandler eller opbevarer dine personoplysninger forkert eller i strid med loven, har du mulighed for at klage til Datatilsynet over os. Dette kan gøres ved enten at skrive en e-mail eller et brev til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk. Du kan ligeledes af Datatilsynets hjemmeside læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger samt dine rettigheder som registreret part.

Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, T 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk / dt@datatilsynet.dk. Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, vil vi dog meget gerne høre fra dig.


9. Afsluttende bemærkninger


Du kan endvidere læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores generelle persondatapolitik, som du finder i bunden af vores hjemmeside www.dyrberg-partnere.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte den advokat, som behandler din sag eller dennes advokatsekretær, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

KONTAKT

DYRBERG & PARTNERE

VORES ADRESSER

HJØRRING

Brinck Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring

Mandag – torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00

VRÅ

Østergade 16

9760 Vrå

Åbent efter aftale

HALS

Torvet 1

9370 Hals

Åbent efter aftale

Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes, så brug nedenstående kontaktformular.

Beskeden er sendt, vi svarer tilbage hurtigst muligt.

bottom of page