top of page

Persondata Kodeks

Personoplysninger behandlet af advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S, Brinck Seidelins Gade 14, 9800 Hjørring som dataansvarlig.
 

Den dataansvarlige træffer passende foranstaltninger til at give enhver oplysning og enhver meddelelse om behandling til en registrerede i en kortfattet, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Oplysningerne gives skriftligt eller med andre midler, og herunder, hvis det er hensigtsmæssigt elektronisk. Når den registrerede anmoder om det kan oplysningerne gives mundtligt forudsat den registreredes identitet godtgøres med andre midler.
 

Den dataansvarlige oplyser uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om foranstaltninger, der træffes på baggrund af en anmodning i henhold til artikel 15-22 i Persondataforordningen. Hvis den dataansvar-lige ikke træffer foranstaltninger i anledning af den registreredes anmodning, underretter den dataansvarlige straks og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om årsagen og om muligheden for at indgive klage til Datatilsynet og indbringe sagen for en retsinstans.
 

Oplysninger, der gives i henhold til artikel 13-14, og enhver meddelelse og enhver foranstaltning, der træffes i henhold til artikel 15-22 g 34 er gratis. Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse især fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten opkræve et rimeligt gebyr eller afvise at efterkomme opfordringen.
 

Oplysninger, der indsamles hos den dataansvarlige, oplyses til den registrerede af følgende omfang:
 

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes repræsentant
b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
c) formålene med den behandling, som personoplysningerne bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen
d) de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, tk. 1. litra f
e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til tredjeland eller en international organisation, og om, hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller 49, stk. 1 andet afsnit litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan de får en kopi eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

 

Udover de oplysninger, der er indsamlet ovenfor giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles den registrerede følgende oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:
 

a) det tidsrum, hvor personoplysningerne bliver opbevaret eller angivelse af de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet
b) retten til at anode om indsigt i eller berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.
c) når behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1. litra a eller artikel 9, stk. 2, a, retten til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, inden tilbagetrækning heraf
d) retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
e) om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at afgive personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

 

Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål og andre relevante oplysninger.
 

Oplysningspligt, hvis oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, opfyldes ved information om:
 

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes repræsentant
b) kontaktoplysninger for eventuel databeskyttelsesrådgiver
c) formålet med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til samt grundlaget for behandlingen
d) de berørte kategorier af personoplysninger
e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

 

Bemærkningerne ovenfor finder ikke anvendelses den registrerede er bekendt med oplysningerne.
 

Retten til at blive glemt. Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende
 

a) Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
b) Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen tilbage, jf artikel 6 eller 9, og at der ikke er andet retsgrundlag for behandlingen
c) Den registrerede indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede før indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.

Behandling af personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S, Brinck Seidelins Gade 14, 9800 Hjørring CVR-nr.: 21789046, Telefon: 9890 0977, Mail: kontakt@dyrberg.nu

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med behandling af de oplysninger, vi modtager, er at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav.

Når vi behandler CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

 3. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om vores klienter:

 

  • Almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail

  • CPR-nummer – eller oplysninger om lovovertrædelser

  • I visse tilfælde tillige følsomme oplysninger som fagforenings- og helbredsforhold

 

4.Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende typer af modtagere og videregiver ikke oplysninger til andre med henblik på markedsføring:

Offentlige myndigheder i forbindelse med registrering af overdragelser, klagesagsbehandling eller lignende, domstolene, Tinglysningsretten, dine øvrige rådgivere, pengeinstitutter og kreditforeninger, modparters advokater, vores databehandler.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Personoplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters interesser.


5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med vores rådgivning modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en fysisk og en digital sag. Der vil typisk være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling tillige komme flere personoplysninger, f.eks. fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.

6. Opbevaring sletning af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, eller så længe disse er relevante for vores sagsbehandling.

 

CPR-nummer opbevares dog kun, indtil sagen sluttes medmindre vi i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask er forpligtede til at opbevare oplysningerne i 5 år eller længere.

 

Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i opbevaringen.

 

Elektroniske sagsmapper m.v. opbevares og slettes i henhold til reglerne i relevante love indenfor det pågældende område og der foretages løbende en vurdering heraf.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

KONTAKT

DYRBERG & PARTNERE

VORES ADRESSER

HJØRRING

Brinck Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring

Mandag – torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00

VRÅ

Østergade 16

9760 Vrå

Åbent efter aftale

HALS

Torvet 1

9370 Hals

Åbent efter aftale

Har du spørgsmål eller vil du gerne kontaktes, så brug nedenstående kontaktformular.

Beskeden er sendt, vi svarer tilbage hurtigst muligt.

bottom of page